Privacybeleid

Privacybeleid


Wie zijn wij?

Jeveka respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en behandelt jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Met dit privacybeleid informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Jeveka.
Jeveka is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar belanghebbenden (medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). Jeveka houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van deze Verordening.

Wat zijn persoonsgegevens en wat is “verwerken”?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen. Denk aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van je computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon.

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt Jeveka?

Als je voor het eerst iets bij ons koopt, vragen wij je altijd naar de volgende gegevens: voornaam, achternaam en factuuradres, telefoonnummer en een e-mailadres. Wij leggen deze gegevens vast in een bestand. Zo hoef je ze niet bij elke bestelling opnieuw in te voeren. En zo kunnen wij ervoor zorgen dat je bestelling kan worden verwerkt. Je kunt deze gegevens bekijken en wijzigen in je accountgegevens die na het inloggen zijn te raadplegen via onze website. Je wachtwoord is persoonlijk. Wij verzoeken je daar vertrouwelijk mee om te gaan en deze alleen voor eigen gebruik te hanteren.

Als je de website van Jeveka bezoekt, worden ook gegevens over je vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt toestemming gevraagd. Bekijk voor meer informatie hierover ook ons cookiebeleid.

Hoe verkrijgen wij jouw gegevens?

We ontvangen gegevens rechtstreeks van jou, bijvoorbeeld omdat je informatie verstrekt via onze website, omdat je gebruik wilt maken van onze diensten of omdat je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief.

Rechtmatige grondslag voor verwerking en waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de koopovereenkomst dan wel om je een passende offerte te kunnen doen. De verwerking is rechtmatig omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst dan wel omdat je toestemming hebt gegeven voor de verwerking. De verwerking kan ook noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jeveka, dit is vooral aan de orde voor sales- en marketingactiviteiten.

Eerdergenoemde persoonlijke gegevens zullen daarnaast worden gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke bezoeker. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Ons bedrijf kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met je opnemen voordat we je gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Hoe zorgt Jeveka voor persoonsgegevens?

Jeveka legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Jeveka neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik, ook in afspraken met zogenaamde (sub)verwerkers zoals hostingpartijen. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn logische toegangsbeveiliging, beheer van autorisaties, gebruik van firewalls en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.

Medewerkers van Jeveka en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door Jeveka vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden.

Bewaartermijnen

Jeveka bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

De bewaartermijn die Jeveka hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische of statistische doeleinden.

Je rechten: hoe kun je je persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

Je kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Maar ook als je Jeveka toestemming hebt verleend tot het verwerken van je persoonsgegevens en deze toestemming wilt intrekken.

Stuur daartoe een brief, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar avg@jeveka.com. Wij verzoeken je met klem op deze kopie je BSN en pasfoto door te strepen/onleesbaar te maken. Jeveka stuurt je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een overzicht of een reactie op het verzoek toe. Jeveka zal steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Een klacht over de wijze waarop Jeveka met (jouw) persoonsgegevens omgaat kun je indienen via avg@jeveka.com. De ontvangen klachten worden geregistreerd en je ontvangt een bevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvang je van ons een reactie op je klacht.

Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Soms moeten we gegevens delen, bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Jeveka, voor ondersteunende diensten of als de wet- en regelgeving dat vereist.

Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Richt die aan avg@jeveka.com.

Wijzigingen

Jeveka behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen maken we bekend op onze website.

Laatst gewijzigd: april 2020.


Nieuwsbericht - Smart Factory Logistics in een cleanroom omgeving

Bij Jeveka zorgen we voor oplossingen op maat. Voor onze klanten zetten wij net die extra stap voor de beste service. Zo doen we dat ook voor onze klanten die werken in een cleanroom. Met trots kan Jeveka zeggen dat wij naast de hoogst kwalitatieve bevestigingsmaterialen voor in een cleanroom, nu ook logistieke ontzorging in cleanroom omgevingen aanbieden. SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud zijn namelijk volledig compatibel met jouw cleanroom omgeving!

Jeveka in Link Magazine

Eind oktober werd bekend dat de Bossard Group, leverancier van productoplossingen en diensten in de industriële bevestigings- en montagetechnologie, Jeveka heeft overgenomen. De familie Veltkamp verlaat hiermee na bijna 85 jaar de technische groothandel in bevestigingsartikelen, gevestigd in Almere Poort. ‘Het is niet het afscheid van Jeveka, het is de volgende stap in de toekomst,’ aldus Stephanie en Adriaan Veltkamp, directeuren en eigenaren van het familiebedrijf.

Nieuwsbericht - Smart Factory Logistics in een cleanroom omgeving

Bij Jeveka zorgen we voor oplossingen op maat. Voor onze klanten zetten wij net die extra stap voor de beste service. Zo doen we dat ook voor onze klanten die werken in een cleanroom. Met trots kan Jeveka zeggen dat wij naast de hoogst kwalitatieve bevestigingsmaterialen voor in een cleanroom, nu ook logistieke ontzorging in cleanroom omgevingen aanbieden. SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud zijn namelijk volledig compatibel met jouw cleanroom omgeving!

Jeveka in Link Magazine

Eind oktober werd bekend dat de Bossard Group, leverancier van productoplossingen en diensten in de industriële bevestigings- en montagetechnologie, Jeveka heeft overgenomen. De familie Veltkamp verlaat hiermee na bijna 85 jaar de technische groothandel in bevestigingsartikelen, gevestigd in Almere Poort. ‘Het is niet het afscheid van Jeveka, het is de volgende stap in de toekomst,’ aldus Stephanie en Adriaan Veltkamp, directeuren en eigenaren van het familiebedrijf.


Sinds 1937
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat